‘รงค์ วงษ์สวรรค์ - สำเริงคดี ‘รงค์ วงษ์สวรรค์

ISBN:

Published: April 2009


Description

‘รงค์ วงษ์สวรรค์ - สำเริงคดี  by  ‘รงค์ วงษ์สวรรค์

‘รงค์ วงษ์สวรรค์ - สำเริงคดี by ‘รงค์ วงษ์สวรรค์
April 2009 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | | ISBN: | 10.71 Mb

งานเขียนทีสะทอนใหเหนถึง รงค วงษสวรรค ในชวงสุดทายแหงชีวิต ถือไดวาเปนผลงานทีเขียนขึนจากประสบการณทีสังสมมาอยางเชียวชาญและเจนจัดของทาน รวมสัมผัสสุนทรียจากคำประพันธถึงสิงตางๆ ในชีวิตของผูเขียนทีเปนทีรัก ผูกพัน พรอมทังการพรรณนาถึงพฤกษชาติ วัฒนธรรมพืMoreงานเขียนที่สะท้อนให้เห็นถึง รงค์ วงษ์สวรรค์ ในช่วงสุดท้ายแห่งชีวิต ถือได้ว่าเป็นผลงานที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างเชี่ยวชาญและเจนจัดของท่าน ร่วมสัมผัสสุนทรีย์จากคำประพันธ์ถึงสิ่งต่างๆ ในชีวิตของผู้เขียนที่เป็นที่รัก ผูกพัน พร้อมทั้งการพรรณนาถึงพฤกษชาติ วัฒนธรรมพื้นเมือง และอื่นๆ อีกมากมาย ที่น่าสนใจ ชวนติดตาม ของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ท่านนี้พร้อมกันได้แล้วในเล่มEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "‘รงค์ วงษ์สวรรค์ - สำเริงคดี":


romanbluma.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us